Skupina Generali je dosegla rekordne rezultate

Skupina Generali je dosegla rekordne rezultate
Aktualno
Tipografija

Skupina Generali je dosegla rekordne rezultate. Visoka rast premij, rezultatov iz poslovanja in čistih rezultatov ter izjemno trden kapitalski položaj. Uspešen zaključek strateškega načrta Generali 2021.

 • Najboljši rezultat iz poslovanja doslej: povečal se je na 5,9 milijarde evrov (+12,4 %) in je posledica pozitivne rasti v vseh poslovnih segmentih.
 • Skupne obračunane kosmate premije so se zvišale na 75,8 milijarde evrov (+6,4 %), rast je zabeležena tako v segmentu Življenjska zavarovanja (+6,0 %) kot segmentu Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+7,0 %). Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so se povzpeli na 12,7 milijarde evrov (+4,4 %) in so bili v celoti realizirani pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanjih. Stopnja donosa novih zavarovanj (NBM) je bila 4,52 % (+0,57 odstotne točke), kombinirani količnik pa je bil najboljši in najstabilnejši v panogi in znaša 90,8 % (+1,7 odstotne točke).
 • Čisti rezultat odraža močno rast in znaša 2.847 milijonov evrov (+63,3 %). Prilagojeni čisti rezultat2 znaša 2.795 milijonov evrov.
 • Izjemno trden kapitalski položaj potrjuje količnik kapitalske ustreznosti 227 % in je posledica ustvarjenega kapitala v višini 3,8 milijarde evrov.
 • Predlagana dividenda na delnico v višini 1,07 evra.
 • »Lifetime Partner 24: Driving Growth« (Vseživljenjski Partner 24: Spodbujanje rasti) je strateški načrt, ki temelji na trajnostni rasti, rasti zaslužkov in nadaljnjem zagotavljanju najboljših donosov.

Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je dejal: »Odlični rezultati, ki jih predstavljamo danes, potrjujejo uspešen zaključek strateškega načrta Generali 2021, kar znova dokazuje, da izpolnjujemo svoje obljube. V zadnjih dveh strateških ciklih smo okrepili svojo vodilno vlogo v Evropi in postali vseživljenjski partner 67 milijonom strank po vsem svetu zaradi strokovnosti in usposobljenosti naših zaposlenih in zastopnikov. Generali je zdaj najboljši v panogi po kapitalskem položaju, dobičkonosnosti in rasti, okrepil je svojo prisotnost na trgih z velikim potencialom in povečal poslovanje z upravljanjem premoženja. Učinkovito izvajamo našo novo strategijo Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti, ki je osredotočena na trajnostno rast, rast zaslužkov in ustvarjanje vrednosti za vse deležnike. Dosleden in discipliniran pristop pri uporabi kapitala, trajnost, ki je v celoti vključena v poslovanje, ter povečane naložbe v tehnologijo in digitalno preobrazbo bodo ključne gonilne sile za uspešno izvajanje našega novega načrta. Dotakniti pa se moram tudi krize v Ukrajini. Tako kot v primeru pandemije covida-19 so Generali in njegovi zaposleni nemudoma ukrepali, da bi pomagali beguncem. Naša Skupina ima zgodovinske vezi s srednjo in vzhodno Evropo in bo še naprej podpirala skupnosti, ki jih je prizadela vojna.«


[1]  Spremembe premij, čistih prilivov na področju Življenjska zavarovanja in novih poslov so bile predstavljene v enakovrednem smislu (pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu konsolidacije), zato je prispevek skupine Cattolica nevtraliziran v izračunu za variacije pod enakovrednimi pogoji. Spremembe poslovnega rezultata, lastnih naložb in tehničnih rezervacij segmenta Življenjska zavarovanja izključujejo vsa sredstva, ki bodo ali so bila odsvojena v istem obdobju primerjave, zato upošteva prispevek skupine Cattolica v odstotnih spremembah. Sedanja vrednost novih poslovnih premij (PVNBP) in vrednost novih poslov ne vključuje skupine Cattolica.

[2]  Prilagojen čisti rezultat je opredeljen kot čisti rezultat brez vpliva dobičkov in izgub, povezanih s prevzemi in odtujitvami. V letu 2021 je prilagojeni čisti rezultat znašal 2795 milijonov evrov, brez 52 milijonov evrov iz naslova prevzema skupine Cattolica in izrednih stroškov za integracijo skupine. Konec leta 2020 je znašal 1926 milijonov evrov, kar je nevtraliziralo poravnavo v višini 183 milijonov evrov za prodajo BSI. Poleg tega je brez enkratnih stroškov v višini 77 milijonov evrov pred davki, izrednega mednarodnega sklada za covid-19 in stroškov v višini 73 milijonov evrov pred davki, ki izhajajo iz transakcije upravljanja z obveznostmi, prilagojeni čisti rezultat na koncu leta 2020 znašal 2076 milijonov evrov.


 Milano – Upravni odbor Assicurazioni Generali, ki mu je predsedoval Gabriele Galateri di Genola, je odobril konsolidirane računovodske izkaze in osnutek računovodskih izkazov matične družbe za leto 2021.

Poslovni rezultat Skupine je bil že tretje leto zapored najboljši doslej in je dosegel 5.852 milijonov evrov (5.208 milijonov evrov v 2020), kar je posledica pozitivne rasti v vseh segmentih.

Segmenta Življenjska zavarovanja ter Premoženjska in nezgodna zavarovanja sta potrdila odlično tehnično donosnost, kar je dokazala stopnja donosa novih zavarovanj v višini 4,52 % (+0,57 odstotne točke) in kombinirani količnik, ki je bil najboljši in najstabilnejši v panogi, in sicer 90,8 % (+1,7 odstotne točke).

Rezultat iz poslovanja segmenta upravljanja premoženja je zrasel na 672 milijonov evrov (+546 milijonov v 2020). K tej rasti so prispevali predvsem poslovni prihodki, ki so porasli kot posledica povečanja sredstev v upravljanju in nadaljnje širitve strategije nepremičnin.

Rezultat Skupine, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, je znašal -1.306 milijonov evrov (-1.848 milijonov evrov v 2020). Slabitve naložb, ki so na voljo za prodajo, so se zmanjšale – predvsem na delniškem segmentu – in so znašale -251 milijonov evrov (-530 milijonov evrov v 2020). Neto realizirani dobički (predvsem na področju nepremičninskih poslov) so dosegli 368 milijonov evrov (32 milijonov evrov v 2020). Na rezultat, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, so vplivali tudi skupni pozitivni prispevek, ki izhaja iz prevzema skupine Cattolica za 198 milijonov evrov in izredni stroški v višini 212 milijonov evrov[1], povezani z integracijo te skupine. Opozoriti je treba, da so v letu 2020 odhodki, ki niso neposredno povezani s poslovanjem, vključevali zlasti izredni mednarodni sklad, ki ga je ustanovil Generali zaradi izrednih razmer ob covidu-19 v podporo nacionalnim zdravstvenim sistemom in okrevanju gospodarstva, nadaljnjim lokalnim pobudam v glavnih državah poslovanja in v Franciji zaradi izrednega obveznega prispevka zavarovalniškega sektorja v nacionalni zdravstveni sistem.

Čisti rezultat se je znatno povečal in dosegel 2.847 milijonov evrov (1.744 milijonov evrov v 2020) predvsem zaradi pozitivnega izboljšanja rezultata iz poslovanja in rezultatov, ki niso neposredno povezani s poslovanjem. Prilagojeni čisti rezultat – brez 52 milijonov evrov iz naslova prevzema skupine Cattolica in izrednih stroškov za integracijo skupine – je zrasel na 2.795 milijonov evrov (+45,1 %, 1.926 milijonov evrov v 2020, kar je nevtraliziralo 183 milijonov evrov iz pogodbe o poravnavi o prodaji BSI)[2].

Obračunane kosmate premije Skupine so znašale 75.825 milijonov evrov (+6,4 %), k čemur sta prispevala tako segment Življenjska zavarovanja (+6,0 %)[3] kot segment Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+7,0 %). Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so se povzpeli za 4,4 % na 12,7 milijarde evrov in so bili v celoti realizirani pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanjih. Zavarovalno-tehnične rezervacije za segment Življenjska zavarovanja so zrasle na 424 milijonov evrov (+10,3 %).

Skupna sredstva Skupine v upravljanju so znašala 710 milijard evrov (+8,4 %)[4].

Lastniški kapital delničarjev Skupine je znašal 29.308 milijonov evrov (-2,4 %). Sprememba je predvsem rezultat čistega rezultata tekočega obdobja Skupine, ki je več kot nevtraliziral izplačilo dividend, ter sprememb v drugih dobičkih in izgubah, pripoznanih v lastniškem kapitalu (sprememba prevrednotovalnih popravkov kapitala iz naslova naložb, razpoložljivih za prodajo).

Donosnost kapitala (RoE) je znašala 12,1 % (+4,4 odstotne točke).

Skupina potrjuje odličen kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti v višini 227 %. Povečanje v primerjavi s poslovnim letom 2020 (224 %) je spodbudil zelo pozitiven prispevek normaliziranega ustvarjenega kapitala in pozitiven razvoj na finančnih trgih, ki je več kot izravnal negativen vpliv, ki izhaja iz zakonodajnih sprememb, transakcij iz naslova združitev in prevzemov ter rezervacij za dividende za izbrano obdobje.

Normaliziran ustvarjen kapital je ostal trdno na ravni 3,8 milijarde evrov (4,0 milijarde evrov v 2020).


[3]  Ta znesek je brez davkov znašal 147 milijonov evrov.

[4]  Prilagojeni čisti rezultat je v 2021 zrasel za 34,7 % v primerjavi z 2076 milijoni v 2020 (prav tako brez enkratnih stroškov v višini 77 milijonov evrov pred davki, izrednega mednarodnega sklada za covid-19 in stroškov v višini 73 milijonov evrov pred davki, ki izhajajo iz transakcije upravljanja z obveznostmi).

[4]   Zvišanje bi znašalo 9,5 % brez enkratnega učinka premij kolektivnega pokojninskega sklada Cometa (nacionalni dodatni pokojninski sklad za delavce v kovinskopredelovalni industriji, montaži obratov in sorodnih sektorjih ter za zaposlene v sektorju zlata in srebra), podpisanega leta 2020 v Italiji.

[6]  Letno finančno poročilo za leto 2021 z vidika upravljanja upošteva doslednejšo predstavitev sredstev v upravljanju, ki so v lasti tretjih oseb. Vrednost primerjalnega obdobja je bila zato ponovno izračunana, na podlagi česar je bila izračunana tudi relativna sprememba.


Skupina je uspešno zaključila strateški načrt Generali 2021 v tržnem okolju, ki ga je prizadel covid-19, tudi zaradi naslednjih rezultatov:

Skupni čisti denarni tok iz poslovanja je znašal 2,6 milijarde evrov. Znižanje v letu 2021 je v celoti posledica pobud v upravljanju kapitala v letu 2020, pa tudi enkratnih davčnih učinkov iz leta pred tem.

Finančni cilji

 • Rast čistega dobička na delnico: 7,6 % (cilj: 6–8 % EPS CAGR 2018–2021[7]);
 • Rast dividend: 4,52 milijarde evrov (cilj: 4,5–5,0 milijarde skupnega izplačila dividend);
 • Višji donos za delničarje: donosnost kapitala je znašala 12,4 % v 2019 in 12,1 % v 2021. Če izvzamemo RoE za leto 2020, na katero so vplivali covid-19 in enkratni dogodki, je bila povprečna donosnost kapitala nad ciljno vrednostjo > 11,5 %.

Obenem je Skupina na dogodku Investor Day 2021[8] napovedala odkup za 500 milijonov evrov delnic, prvi v 15 letih, ki bo predlagan naslednji letni skupščini.

Cilji ESG:

 • Naložbe v nove zelene in trajnostne prakse v višini 6,0 milijard evrov, dosežene leto pred načrtovanim (cilj 4,5 milijarde);
 • preseganje cilja za +7–9 % obračunane kosmate premije pri družbenih in okoljskih produktih; v 2021 je  ta znašala 19,9 milijarde evrov v 2021;
 • prvo mesto pri merjenju zvestobe strank (Net Promoter Score) med evropskimi mednarodnimi zavarovalnicami (izboljšanje za +14,2);
 • delež usposobljenih zaposlenih, ki so opolnomočeni za nove izzive: 68 % zaposlenih (cilj: 50 %);

visoka zavzetost zaposlenih v višini 83 % (+1 odstotna točka v prim. z 2019 in + 1 odstotna točka v primerjavi s trgom).


[7]  Povprečna letna stopnja rasti (CAGR) v 3 letih; prilagojena za vpliv dobičkov in izgub, povezanih s prevzemi in odtujitvami.

[8]  Predmet regulativnih priporočil.


GENERALI, d. d., ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997 in letos obeležuje 25-letnico, je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali. Skupina Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je leta 2020 presegel 70,7 milijard evrov. S skoraj 72.000 zaposlenimi po vsem svetu in 65,9 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji Skupina deluje preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Ob zavezi k trajnostnemu delovanju, je Generalijeva ambicija postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve v edinstveni distribucijski mreži.

 

 

 

Z VAMI V ŽIVO

Živa Dobnik

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam